De federale bijdrage voor het adaptatieplan voor klimaatveranderingen & Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgas

30 okt 2016

De Ministerraad van 28 oktober 2016 heeft het volgende goedgekeurd :
1)De federale bijdrage voor het adaptatieplan voor klimaatveranderingen
Die federale bijdrage past binnen de context van de Nationale Adaptatiestrategie, in 2010 goedgekeurd, en voorziet de uitwerking van het Nationaal Adaptatieplan. Dit Nationaal Plan zal binnenkort op de agenda van de Nationale Klimaatcommissie geplaatst worden. Dit plan beoogt ook de uitvoering van doelstelling 32 van de langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling (België zal zich aangepast hebben aan de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van de gevolgen van de klimaatveranderingen).
De problematiek van de adaptatie maakt ook integraal deel uit van het Akkoord van Parijs (COP21) met een werelddoelstelling waarbij de veerkracht ten aanzien van klimaatveranderingen moet stijgen met het oog op duurzame ontwikkeling en waarbij er een gepast antwoord moet geboden worden op de doelstelling om de temperatuurstijging ruim onder de 2° te beperken.
Zonder te wachten op het Akkoord van Parijs, moedigt de Europese Commissie in het kader van haar strategie de Lidstaten aan om maatregelen te treffen inzake adaptatie.
De Europese Commissie zal begin 2017 de geboekte vooruitgang van de Lidstaten evalueren.

2)Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgas
Zoals Minister Marie Christine Marghem reeds heeft benadrukt, is deze tekst nodig om het huidige register te vervangen, dat onuitvoerbaar geworden is omwille van de wijzigingen afgeleid uit het Europees recht.
De tekst verduidelijkt de modaliteiten van de rekening waarop de veilinginkomsten van de ETS quota gestort worden en duidt de beheerder van dat register aan.
Minister Marie Christine Marghem is verheugd met de vooruitgang van België in het nemen van concrete maatregelen om te strijden tegen de klimaatopwarming en zo te beantwoorden aan de verbintenissen aangegaan op de COP21 te Parijs.

Ariane van Caloen
Porte-parole – WoordvoersterCellule – Communication – Communicatie

Cabinet de la Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement Durable, Marie Christine MARGHEM
Kabinet van Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine MARGHEM
Rue de la Loi 51 Wetstraat – 1000 Bruxelles/Brussels
0032 477 321 568

0032 2 790 57 39