Beleid

Energie

De energie zit in het hart zelf van onze levenswijze, maar is ook drager van een groot aantal uitdagingen, zowel economische als op vlak van leefmilieu. Er moet een overgangsklimaat naar een betrouwbare, duurzame, continu geleverde en betaalbare energie geschept worden voor de ondernemingen én de huishoudens. Het Belgisch energiebeleid moet meehelpen aan de opbouw naar een Europese Energie Unie.

 

Leefmilieu

De uitdagingen op vlak van leefmilieu brengen een noodzakelijke overgang naar een sobere en duurzame samenleving met zich mee, en waar veel minder koolstof uitgestoten wordt en waar de natuurlijke bronnen gespaard worden. Om dit te verwezenlijken is een geïntegreerd internationaal, Europees, nationaal en federaal beleid onontbeerlijk. Dit zal in de eerste plaats via een ambitieus en dwingend algemeen akkoord gebeuren om te strijden tegen de opwarming van de aarde.

 

Duurzame ontwikkeling

De duurzame ontwikkeling is een overgangsproces om aan de bestaande behoeften te voldoen, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Hiervoor moeten we een veranderingsproces opstarten voor het gebruik van grondstoffen, het sturen van investeringen, het oriënteren van technologische ontwikkelingen en van de institutionele hervorming. Daarom ambieert België de rol van pionier in de overgang naar nieuwe duurzame economische productie- en consumptiemethoden (in het bijzonder inzake efficiëntie van middelen en steun aan de circulaire economie).